menu
好習慣

每天創意最澎湃的moment – 沖涼

在答這個問題之前,你會否也問:為什麼有人沖涼可以沖成個鐘頭?你是否此人?答案可能是因為你在諗嘢。似乎,這是一個全世界普遍的現像,值得科學家和心理學家去探討,結果發現:真的是有洗澡效應“shower effect”的。

每天創意最澎湃的moment

研究甚是認真的!邀請了98個職業作家和87個物理學家去記錄自己如何發掘新點子,或是每一天創意最澎湃是什麼時刻?雖然答案中,有80%時間是工作期間,但也有足足20%是百無聊賴的時間,當中,洗澡(taking a shower)就是一個絕佳時機。負責研究的美國加州大學心理學和腦科學教授Jonathan Schooler表示,那十分值得讓人繼續探討。於是研究人員再進一步發現,大多數人在沖涼時會漫無邊際地胡思亂想,這樣會比坐在工作枱前煞有介事去構思新點子/度橋更有效率。

愈唔諗嘢反而愈諗到嘢

要是以醫學角度去分析——原來人要發揮創意,腦內有一個區域特別浪費能量,就是預設模式網路(Default Mode Network),那正正是人在發呆,或發白日夢時最活躍的區域。所以,當我們愈用力去諗,愈想諗到嘢,反而會愈諗唔到嘢;相反愈唔諗嘢,反而愈諗到嘢。愈放空,愈多點子。要是工作時大腦閉塞,那就嘗試不要待在公司或工作枱前磨爛蓆,放放空,洗洗澡。

撰文:Heidi Wong
圖片來源:Unsplash

Tags : 好習慣
 
前往下一篇文章  一次只做一件事